הגעת לסרגל הניווט הראשי - לחץ ENTER בכדי לדלג

תקנון

רשות הטבע והגנים הלאומייים (להלן:"הרשות") מברכת את הגולשים הבאים לאתר האינטרנט www.shop.parks.org.il (להלן: "האתר") בו מנוהלת חנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים (להלן:"השירותים").
1. כללי
1.1. השימוש באתר כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, מקבלם ומאשר כי לא תהא לו כל טענה כלפי הרשות ו/או מי מטעמה בקשר לשימוש באתר, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הרשות על פי מסמך זה.
1.2. על-מנת לעשות שימוש באתר על המשתמש לאשר שקרא והינו מסכים לתקנון במלואו. אין חובה לעשות כן, אך אי הסכמה לתנאי התקנון תימנע את האפשרות לבצע רכישות באמצעות האתר או לעשות בו כל שימוש אחר.
1.3. הרשות רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
1.4. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

2. השימוש באתר
2.1. אין לעשות באתר כל שימוש למטרה שהינה בניגוד לדין, או לכל מטרה האסורה על פי התנאים המפורטים במסמך זה.
2.2. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש מסחרי ו/או רכישה סיטונאית של מוצרים בכל כמות שהיא. הרשות שומרת על זכותה, במקרה של חשד לביצוע האמור, לחסום רכישה/לבטל הזמנה ולא לספק את הסחורה שהוזמנה ללא צורך בהסבר נלווה. במקרה כאמור, לא יבוצע חיוב עבור ההזמנה שבוטלה ואו נחסמה.
2.3. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לסגור את האתר או לבטל לצמצם או לשנות את השירותים המוצעים במסגרתו. כן רשאית הרשות לעדכן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את אופן השימוש באתר, לרבות שינוי תהליך הרכישה, שינוי הנתונים ו/או התנאים הנדרשים לשם ביצועה ו/או השלמתה של עסקה וקביעת דרכי זיהוי נוספות של המשתמש.
2.4. הרשות רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את היצע ומגוון המוצרים באתר, את קטיגוריות המוצרים המפורטות בו, את מחירי המוצרים (לרבות עלות המשלוח), את ההנחות וההטבות הניתנות במסגרת האתר, ככל שתינתה, או את תנאי התשלום, וזאת ללא הודעה מוקדמת. מובהר כי הרשות אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאלי של מוצרים שיוצעו למכירה באתר.
2.5. בעת השימוש באתר, יוכלו הגולשים לבצע רישום לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמה במקום המיועד לכך. במידה ושירות זה יופעל על ידי הרשות, ההרשמה תאפשר לרוכש לבדוק מה סטאטוס הטיפול בהזמנה שלו. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. מובהר כי הרשות אינה אחראית על שימוש לרעה כאמור.

3. רכישת מוצרים באתר
3.1. במהלך תהליך הרכישה באתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים ונתונים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות איתכם ועוד) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם (להלן:"הפרטים"). עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. הרשות אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו לרבות נזק שייגרם לצד שלישי בגין טעות כאמור. כמו כן, הרשות לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי, למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
3.2. הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
3.2.1. נמסרו ע"י הרוכש כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה, בהתאם לאמור לעיל.
3.2.2. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
3.2.3. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
3.3. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/מוצרים המוצגים באתר והתברר כי איזה מהמוצרים אזל, תודיע הרשות לרוכש באמצעות הטלפון או הדאר האלקטרוני והרוכש לא יחוייב בגין מוצר זה. לא ינתן פיצוי בגין מקרה זה.
3.4. במידה וההזמנה תוחזר על ידי חברת השילוח/ההפצה, עקב אי קבלתה או בהיעדר דרישה מצד הרוכש או עקב פרטים שגויים שהוקלדו במהלך ההזמנה, חלה על הרוכש החובה ליצור קשר ולתאם מחדש את משלוח ההזמנה. במקרה זה, הרוכש יחוייב בעלות דמי המשלוח הנוספים.
3.5. הרשות מכסה אזורי הפצה מסויימים ולא מגיעה לכל עיר ויישוב. לפיכך, הרשות שומרת על זכותה לבטל עסקה שהמוצרים שנרכשו במסגרתה אמורים להישלח למקום שאינו נכלל במסגרת אזורי ההפצה שלה ותעביר על כך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנתן הרוכש. הרוכש לא יחוייב בגין עסקה שבוטלה כאמור.
3.6. הרשות רשאית, שלא לאפשר לרוכש מסוים לרכוש מוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות רשאית לעשות כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.6.1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
3.6.2. אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או ברשות, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה ו/או ספקיה של הרשות.
3.6.3. אם נעשה באתר שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי או שימוש או פעולה האסורים בהתאם לתנאי מסמך זה.
3.6.4. אם כרטיס האשראי שהוקלד לתשלום חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

4. תשלום עבור השתתפות במכרזי הרשות

4.1 גופים/יחידים המעוניינים להגיש הצעה למכרזי הרשות רשאים לרכוש את מסמכי המכרז דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי.

4.2 סכום רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר לרוכש בשום מקרה, אף אם הרוכש לא יגיש הצעתו למכרז.

4.3 לאחר רכישת מסמכי המכרז, תונפק לרוכש קבלה בעלת מספר סידורי ייחודי.

4.4 כל מציע חייב לרכוש את מסמכי המכרז ולא ניתן להעביר מסמכים שנרכשו על ידי מציע אחד למציע אחר לצורך הגשת הצעה מטעם המציע האחר.

4.5 על המציעים חל איסור לבצע שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז ועליהם להגיש הצעתם על מסמכי המכרז בנוסח שפורסם באתר בלבד, באופן ובמועד שיפורטו במסמכי המכרז.

 

5. מדיניות שירות ומחירים
5.1. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים באתר הינם המחיר הסופי לצרכן ואין צורך להוסיף עליהם מע"מ (הרשות הינה מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מע"מ). המחירים אינם כוללים דמי משלוח. התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי, אשר פרטיו הוקלדו ע"י הרוכש במהלך תהליך הרכישה. אם על פי מדיניות הרשות יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
5.2. האתר יכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידי הרוכש. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, על הרוכש להיות בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שהאתר מכבד.
5.3. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"סל קניות" או "במסך "פרטי תשלום" – בתהליך הקופה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סל קניות " וכן את הוצאות המשלוח.
5.4. הרשות תספק את ההזמנה ליעד המבוקש, כפי שהוקלד על ידי הרוכש בתהליך הרכישה, תוך עד 14 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה. יחד עם זאת, מובהר כי הרשות לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי הרוכש או עיכובים שנובעים מחברת ההפצה, מכוח עליון או מצד שלישי אחר.
5.5. לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר אישורה. יחד עם זאת, ניתן להחזיר את המוצר, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן.
5.6. הרשות איננה מתחייבת למחיר הזול ביותר למוצרים הנמכרים באתר ומבהירה כי יתכנו הבדלים בין מחירי המוצרים באתר למחיריהם בחנויות השירות באתרי הרשות.

6. מדיניות ביטול והחזרת מוצרים
6.1. הרשות שמה דגש רב לכך שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. במידה ואיזה מהמוצרים הנרכשים הגיע לרוכש כשהוא פגום (להלן – המוצר הפגום), זכאי הרוכש לפנות אל הרשות (באמצעותכתובת המייל shop@npa.org.il או בטלפון *3639 ) ולהודיע לה על כך. מוסכם על הצדדים, כי הרשות תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו מוצרים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2. הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). בהתאם לחוק, ניתן לבטל את רכישת המוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שהרוכש יחזיר בתוך מועד זה את המוצר שרכש למשרדי הרשות כשהמוצר שלם וללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, ובאריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו. החזרת המוצר תבוצע על ידי הגעה למשרדי הרשות במועד שיתואם מראש מול מוקד שירות הלקוחות של הרשות (3639*) או באמצעות שליחת המוצר (על חשבון הרוכש) בחזרה למשרדי הרשות לכתובת רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463 בצירוף מכתב המבקש לבטל את העסקה וכולל את פרטי הרוכש ומספר ההזמנה.
6.3 במקרה של ביטול העסקה כאמור, יזוכה הרוכש בכרטיס האשראי ששימש לביצוע הרכישה. בהתאם להוראות החוק, הרשות תהיה רשאית לנכות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם הביטול נבע מפגם או קלקול במוצר, שאז לא יחוייב הרכוש בדמי ביטול. בנוסף, עשוי הרוכש להיות מחוייב בעמלת ביטול ע"י חברת האשראי, וזאת בהתאם לתנאי חברת האשראי.
6.4. למען הסר ספק, בשום מקרה לא יינתן זיכוי בגין דמי המשלוח.


7. סכום מינימום להזמנה
7.1. הרשות רשאית להגדיר סכום מינימום להזמנה ולא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר) אינו עולה על סכום המינימום, כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר.

8. קישורים (Links) לאתרים אחרים
8.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי הרשות, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לרשות שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. הרשות לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצוי באתרים אלו.

9. מסירת מידע באמצעות האתר
9.1. המשתמש באתר מאשר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר יימסר מרצונו ובהסכמתו המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהנו מתיר לרשות או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. המידע הנאסף מהגולשים באתר מיועד לשם פנית הרשות לגולשים באתר כדי להביא לידיעתם מידע על מוצרים ושירותים, הצעות לטיולים וסיורים ועדכונים שונים באשר לתחומי עיסוקה של הרשות אשר לדעת הרשות עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים ולמטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. כל המשתמש באתר מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור לכל צד שהרשות תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. אם אינך מעוניין לקבל מידע כאמור, אשר לדעת הרשות עשוי לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור .

10. אישור קבלת דיוור
10.1. כל רוכש המאשר את הצטרפותו לרשימת התפוצה מאשר בכך כי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר, תשמש, בין היתר, כדי להציע לו, מעת לעת, שירותים שונים /ואו הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, אלא אם הודיע למוקד המידע של רשות הטבע והגנים על אי רצונו לקבל שירותי דיוור ישיר, בהתאם לדרך שתקבע על ידי רשות הטבע והגנים מעת לעת.

11. שירות לקוחות
11.1. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשרדי הרשות באמצעות כתובת המייל shop@npa.org.il או בטלפון *3639.

12. שונות
12.1. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
12.2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג שהוא, המופיעים באתר זה לרבות בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים באופן בלעדי לרשות. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י הרשות בלבד. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין הרשות לבין אותם צדדים.
12.3. הרשות אינה אחראית לנזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם למשתמש באתר עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
12.4. האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS"), בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד הרשות בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו.
12.5. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, והרשות לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר ותוצאות השימוש בו, לנכונות המידע שבו, לעיכוב בשימוש או הפסקת השימוש באתר, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
12.6. הרשות תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי הרשות איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, הרשות לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת הרשות.
12.7. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
12.8. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.